PADI Open Water Diver

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като «Това е съдържание, това е съдържание». Много системи за публикуване и редактори на Уеб страници използват Lorem Ipsum като примерен текстов модел «по подразбиране», поради което при търсене на фразата «lorem ipsum» в Интернет ще бъдат открити много сайтове в процес на разработка. Някой от тези сайтове биват променяни с времето, а други по случайност или нарочно(за забавление и пр.) биват оставяни в този си незавършен вид.

Добавить комментарий